Logo
Close

02 853 7575

ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ MBKgo

1. บทนำ

เว็บไซต์ MBKgo   นี้เป็นของ บริษัท เอ็ม บี เค ดิจิตอล จำกัด  จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้าแบบออนไลน์  (E-Exhibition) ให้ข้อมูล  ข่าวสาร  ความรู้ ความบันเทิง ประสบการณ์การใช้จ่าย เป็นช่องทางในการแสดงสินค้าหรือบริการ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัดกิจกรรมการตลาด โดยลูกค้าสามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้โดยตรงจากผู้ขายหรือผู้แสดงสินค้า

เว็บไซต์นี้เป็นแพลตฟอร์มประเภท E-Commerce เพื่อส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมการขาย ลดราคา แจกของรางวัล แจกสินค้าตัวอย่างและจัดงานแสดงสินค้า แบบออนไลน์ (E-Exhibition) ซึ่งผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขาย ("ผู้ขาย") หรือผู้แสดงสินค้า (Exhibitor) ได้โดยตรง โดยมีบริษัท เอ็ม บี เค ดิจิตอล จำกัด เป็นตัวแทนในการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งจัดร้านค้าเพื่อออกงาน (Booth) ผ่านเว็บไซต์และเสนอขายแก่ผู้ซื้อ

ผู้ซื้อสามารถใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-voucher  แลกใช้สิทธิ์หรือแลกรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขายผ่านเว็บไซต์นี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการเพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อน กีฬา กิจกรรม ของขวัญ ประสบการณ์การรับประทานอาหาร โดยผู้ขายจะรับผิดชอบดูแลส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ซื้อ โดยมี MBKgo   เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

บริษัท เอ็ม บี เค ดิจิตอล จำกัด   และพันธมิตรทางธุรกิจที่นำเสนอบริการแก่ท่านผ่านทางเว็บไซต์ MBKgo.com (ซึ่งต่อไปในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้จะเรียกว่า (“เว็บไซต์”) ขอความกรุณาจากท่านโปรดได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างละเอียด หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว กรุณาหลีกเลี่ยงหรืออย่าเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้

ทั้งนี้โปรดตระหนักว่า การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการนี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ MBKgo กำหนดด้วย

2. คำนิยาม

เว้นแต่ คำหรือข้อความนั้นจะบ่งบอกเฉพาะเจาะจงหรือกำหนดไว้ให้เห็นเป็นอย่างอื่น  ในเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการนี้   เงื่อนไขข้อกำหนดสำหรับการซื้อขาย และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า  คำหรือข้อความดังต่อไปนี้ ให้มีความหมายดังนี้

ลูกค้า” หรือ “ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการผ่านเว็บไซต์

ผู้ซื้อ” หมายถึง ผู้ซื้อบัตรกำนัลผ่านเว็บไซต์

บัตรกำนัล” หมายถึง บัตรกำนัล หรือ Voucher หรือเอกสารแสดงการสั่งซื้อสินค้าที่ออกโดยผู้ขายหรือผู้แสดงสินค้า ผ่านเว็บไซต์ MBKgo   ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งให้ผู้ซื้อทาง SMS, email, line application, messenger application หรือโดยวิธีอื่น  ภายใต้บังคับของเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในบัตรกำนัล และในเงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรกำนัล

สินค้า” หมายถึง บริการและหรือสินค้าตามบัตรกำนัลที่ผู้ขายเสนอให้ลูกค้าและประกาศขายบัตรกำนัลนั้นบนแพลตฟอร์ม 

MBKgo  ” หมายถึง เว็บไซต์ .wwwMBKgo.com  หรือ เว็บไซต์อื่นที่อาจมีในอนาคตซึ่งทำขึ้นโดย MBKD  และมีเนื้อหาในทำนองเดียวกับ www.MBKgo.com

MBKD หมายถึง บริษัท เอ็ม บี เค ดิจิตอล จำกัด  ซึ่งจัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0105558150121 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 

ผู้ขาย” หมายถึง ผู้ขายหรือผู้ออกบูทหรือเจ้าของบูทที่ได้รับการอนุญาตจาก MBKD ให้ใช้แพลตฟอร์มและหรือบริการในการจัดกิจกรรมทางการตลาดหรือขายสินค้าให้แก่ลูกค้าผ่านเว็บไซต์ได้  แต่ไม่รวมถึง MBKD  

แพลตฟอร์ม” หมายถึง ดิจิตอลแพลตฟอร์ม(ก) ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บไซต์และแบบมือถือ และ (ข) แอพพลิเคชั่นมือถือที่เปิดให้บริการโดย MBKD ทั้งเวอร์ชั่นไอโอเอส และแอนดรอยด์  และ (ค) ตลอดจนดิจิตอลแพลตฟอร์มอื่นในอนาคต เช่น แคมเปญไซต์ โซเชี่ยลมีเดีย  Mobile Site, Mobile Applications, SMS, eMail, Search Site, GeoSocial Site, Web TV, Digital Video/Audio และGame ที่ดำเนินการและเป็นเจ้าของโดย  MBKD 

เว็บไซต์” หมายถึง แพลตฟอร์ม ที่เป็นเจ้าของโดย  MBKD ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่

URL: www.MBKgo  .com  และแอพพลิเคชั่นมือถือที่เปิดให้บริการโดย MBKD ทั้งเวอร์ชั่นไอโอเอส และแอนดรอยด์

ความเสียหาย” หมายถึง ผลขาดทุน จำนวนเงินที่ต้องชำระหนี้ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ค่าทนายความ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย การฟ้องร้อง ดำเนินคดี เรียกร้องให้ชำระหนี้  และความรับผิดอื่น ๆ ทั้งหลายไม่ว่าจะคาดเห็นล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม

คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อบัตรกำนัลของลูกค้าที่ส่งผ่านแพลตฟอร์ม

ชื่อผู้ใช้” หรือ “user name” หมายถึง ชื่อหรือรหัสบ่งชี้เฉพาะตัวของลูกค้าในการล็อกอินเพื่อแสดงตัวของลูกค้าที่มีบัญชีกับ MBKgo   โดยชื่อผู้ใช้อาจเป็นชื่อเล่น ชื่อจริง หรือสมญา หรือชื่ออื่นใด ทั้งนี้ลูกค้าต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้ชื่อของตน

รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสผ่านที่ถูกต้องที่ลูกค้าซึ่งมีบัญชีอยู่กับ MBKgo   อาจจะใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล ไม่ว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริงหรือไม่ก็ตามซึ่งสามารถใช้ในการบ่งชี้ ติดต่อ หรือแจ้งตำแหน่งที่อยู่ของลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะรวมถึง ชื่อของลูกค้า อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต ประวัติการซื้อ ความชอบ งานอดิเรก เป็นต้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรกำนัล” หมายถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรกำนัลซึ่งกำหนดไว้ใน ข้อ 8.   

ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โดเมนเนม สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้า ชื่อทางธุรกิจ สิทธิในการปกป้องความลับทางการค้า ข้อมูลอันเป็นความลับ สิทธิในการปกป้องค่าแห่งความนิยมและชื่อเสียง และสิทธิอื่น ๆ ทั้งหลายในทำนองเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคต ไม่ว่าที่ใด ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่ ก็ตาม  รวมถึง ผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ เอกสิทธิ สิทธิในการฟ้องร้อง สิทธิในการเรียกค่าเสียหายและการได้รับการบรรเทาหรือการเยียวยาอื่นๆ ต่อการละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนใด ๆ ในสิทธิดังกล่าวมาข้างต้น

3. ข้อมูลในเว็บไซต์

MBKD  ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์  เช่น ข้อมูลร้านค้า สินค้า รายละเอียดและเงื่อนไขใน Voucher ที่จำหน่ายมีความถูกต้องมากที่สุด แต่ MBKD  และผู้ขาย รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆของ MBKD ก็ไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้องอย่างสมบูรณ์ เพียงพอ ทันกาล ทันเวลา หรือ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ MBKD จึงไม่อาจรับผิดต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบของข้อมูลนั้น รวมไปถึงข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่มีบุคคลที่สามนำเสนอ ซึ่งรวมถึงข้อมูลและการรับประกันใดๆที่มีการนำเสนอบนเว็บไซต์ 

MBKD ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ ทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลและองค์ประกอบทุก ๆ ส่วนในเว็บไซด์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น ไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำ การวินิจฉัย การให้คำปรึกษา แต่อย่างใด รวมถึงมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยน

พึงระลึกไว้เสมอว่าท่านและผู้อยู่ในความดูแลของท่านใช้ข้อมูลที่ประกอบขึ้นในเว็บไซต์ของ MBKgo   ด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเอง หากท่านพบข้อผิดพลาดหรือการละเลย เว้นว่างในส่วนใดของเว็บไซต์นี้กรุณาแจ้งให้ MBKD ทราบ

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

MBKD เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในเนื้อหา (Content) และทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในทุกๆหน้าของเว็บไซต์ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือ ใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก MBKD

เว็บไซต์นี้มีเนื้อหา (Content) ที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และข้อมูลที่มีเจ้าของ รวมถึง ข้อความ ซอฟแวร์ ภาพถ่าย วิดีโอ กราฟิก เพลงและเสียง และเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทย  MBKD เป็นเจ้าของสิทธิในการเลือก การประสาน การจัด การตกแต่ง และการพัฒนาปรับปรุง ของเนื้อหาดังกล่าวเช่นเดียวกับในต้นฉบับเนื้อหา ห้ามมิให้ผู้ใด ดัดแปลง แก้ไข แจกจ่าย เผยแพร่ ส่ง  หรือแสดง ต่อสาธารณชน ห้ามดำเนินการใดๆหรือมีส่วนร่วมในการถ่ายโอน  ขาย หรือใช้ประโยชน์ใด ๆ ของเนื้อหาในบางส่วนหรือทั้งหมด ยกเว้นตามที่อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์  ห้ามดาวน์โหลด คัดลอก แจกจ่าย  ส่งต่อ รีทรานมิสชั่น (retransmission) พิมพ์ หรือแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก MBKD หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ อนึ่งท่านไม่ได้รับสิทธิการเป็นเจ้าของใดๆโดยการดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์  การละเมิดสิทธิเหล่านี้อาจทำให้ท่านได้รับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา

MBKD เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน  "MBKgo  " โลโก้ MBKgo   หรือ MBKgo   และรูปแบบที่พบในเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นเจ้าของโดย MBKD  หรือหน่วยงานของ MBKD ที่เกี่ยวข้อง การใช้งานทั้งหมดของเครื่องหมายเหล่านี้ก็เพื่อประโยชน์ของ MBKD

เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ในเว็บไซต์ที่ MBKDไม่ได้เป็นเจ้าของ   MBKD อาจอยู่ภายใต้ความยินยอมหรือการอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ในกรณีที่การอนุญาตดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์พิเศษและการใช้งานของ MBKD เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น  ท่านอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อของ MBKgo   โลโก้ เครื่องหมายการค้าหรือตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อของบุคคลอื่น ๆ บนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก MBKD  

5. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ MBKgo อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่าน MBKD มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่าให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆนั้นถือเป็นหน้าที่ของท่านในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยตนเอง การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นนั้น MBKD ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น ก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว และ MBKD ไม่อนุญาตให้ท่านทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นโดยมิได้มีการขออนุญาตจาก MBKD เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน หากท่านต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของท่าน กรุณาติดต่อ MBKgo    

6. กฎ กติกา มารยาทในการใช้เว็บบอร์ดและการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์

MBKD ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่ท่านนำเสนอต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะใน เว็บบอร์ด หน้าข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์ ห้องแชท หรือพื้นที่สาธารณะใดๆก็ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์

MBKD ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านหรือผู้ใช้งานท่านอื่นแสดงความคิดเห็นขึ้นมา

MBKD สงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ถ้าหากเนื้อหาหรือความคิดเห็นนั้นๆมีเจตนาหรือมีข้อสงสัยว่าเป็น

6.1  ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าว ให้ร้ายบุคคลอื่น หรือใช้ถ้อยคำหยาบคาย
6.2  การนำเสนอ เผยแพร่ ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ส่อไปในทางลามก อนาจารหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น
6.3 การเผยแพร่หรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส สแปม วอร์ม ไฟล์ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติ หรือ ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ MBKD  หรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม
6.4 ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า ที่เป็นการผิดกฎหมายของประเทศไทยหรือประเทศอื่น รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ MBKD หรือบุคคลที่สาม
6.5 การนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณา หรือเนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์อันมีเจตนาเพื่อจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า

ท่านตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ MBKgo    เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง ดูหมื่น หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ ละเมิด การละเมิดทางเพศ การละเมิดต่อเด็ก การทารุณ โหดร้าย ก้าวร้าว น่าสะอิดสะเอียน ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใดๆ  หากท่านได้ส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา ข้อความ รวมถึง รูปภาพใดๆที่กล่าวมาแล้วนั้น และทาง MBKD หรือบุคคลที่สามได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของท่านไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

แก่ MBKD หรือ บุคคลที่สาม

7. การเปิดบัญชีเพือซื้อบัตรกำนัลและการเก็บรักษาบัญชี

7.1 เมื่อท่านสนใจที่จะซื้อบัตรกำนัลของผู้ขายรายใด ท่านต้องเปิดบัญชีเพื่อแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศพท์ ที่่ติดต่อได้ ในระบบของ MBKgo   เพื่อการจัดส่งบัตรกำนัลและเพื่อการติดต่อให้บริการแก่ท่าน  ซึ่งมีเงื่อนไขขอบเขตการให้บริการดังนี้
7.1.1 เว็บไซต์ MBKgo   ไม่ให้บริการกับผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์  ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ เว้นแต่อยู่ในความดูแลหรือได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณี หรือท่านที่เคยถูกตัดสิทธิ์การใช้งาน  
7.1.2 ผู้ใช้งานแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น MBKD อาจระงับบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้
7.1.3 MBKD อาจมีPromotionหรือ รางวัลพิเศษให้แก่ท่านหรือสมาชิกของ MBKgo   เป็นครั้งคราว  หากท่านใดได้รับPromotionหรือรางวัลพิเศษดังกล่าวจาก MBKD แต่มีการสมัครสมาชิกซ้ำซ้อนไว้หลายชื่อ  หรือใช้อีเมล์แอดเดรสหลายชื่อ  หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือมีการกระทำอันเป็นการหลอกลวง จะถูกตัดสิทธิในการได้รับรางวัลใดๆในกิจกรรมที่ทาง MBKD ได้จัดขึ้นและอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา
7.1.4 การใช้งานเว็บไซต์ MBKgo   ท่านต้องพึงตระหนักว่าท่านต้องมีความสามารถตามกฎหมาย ในการทำนิติกรรมกับ MBKD เช่น ต้องมีความสามารถตามกฎหมาย ผู้เยาว์ต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว หรืออยู่ภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และต้องมิใช่บุคคลที่เคยถูกระงับการให้บริการตามกฎหมายของประเทศไทยหรือกฎหมายของประเทศอื่น และเมื่อทาง MBKDแจ้งความประสงค์ไป ท่านต้องยิน ยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องของตนเอง หากทาง MBKD ตรวจสอบพบว่าท่านได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  MBKD มีสิทธิที่จะระงับในการ  ตลอดจนยกเลิกการบริการแก่ท่านหรือปฏิเสธการสมัครสมาชิกหรือเปิดบัญชีเพื่อใช้งานของท่านอีกในอนาคต
7.2 กรณีดังต่อไปนี้ MBKD สามารถปฏิเสธ หรือ ยกเลิกบัญชีของท่านได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 
7.2.1 การเปิดบัญชีหลายบัญชี หรือใช้หลายบัญชีเพื่อก่อให้เกิดความรำคาญ หรือ
7.2.2 การเปิดบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์แอบแฝง ทุจริต หรือเอาเปรียบลูกค้ารายอื่น 
7.3 ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับ ท่านตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อธุรกรรม นิติกรรม หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่านเองและจะต้องแจ้ง MBKD ทันทีหากมีเรื่องไม่ปกติกับบัญชีของท่าน
7.4  ในการซื้อบัตรกำนัลของท่าน ผู้ขายจะเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อบัตรกำนัล

8. เงื่อนไขและข้อกำหนดของการใช้บัตรกำนัล

การสั่งซื้อบัตรกำนัล

8.1  มูลค่า ราคา อายุการใช้งาน ชื่อผู้ขาย เงื่อนไขการใช้งานและรายละเอียดอื่นๆ ของสินค้าหรือบริการจะระบุไว้ในบัตรกำนัล
8.2 ราคา รายละเอียดและเงื่อนไข ของสินค้าและบริการที่แสดงบนเว็บไซด์และในบัตรกำนัล อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
8.3 ท่านต้องรับผิดชอบในการอ่านและตรวจสอบ ข้อมูล เงื่อนไข ของสินค้าและบริการนั้นที่อยู่บนเว็บไซด์ประเมินความเหมาะสมของสินค้าและบริการตามบัตรกำนัล ก่อนการสั่งซื้อบัตรกำนัล
8.4 MBKgo   เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม e-commerce โดยเป็นตัวกลางนำเสนอขายบัตรกำนัลของผุ้ขายเพื่อให้ท่านใช้สิทธิแลกหรือซื้อสินค้าและหรือบริการจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่ระบุในบัตรกำนัล และท่านยอมรับที่จะชำระเงินผ่าน MBKgo   ตามราคาที่แสดงบนเว็บไซต์
8.5 เมื่อทำการสั่งซื้อ ระบบจะให้ท่านกรอกข้อมูล อาทิเช่น ชื่อและที่อยู่ผู้สั่งซื้อบัตรกำนัล ชื่อผู้ใช้บัตรกำนัล (กรณีซื้อเป็นของขวัญหรือให้บุคคลอื่น) หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ สำหรับการติดต่อ เป็นต้น และท่านมีหน้าที่ทำรายการโดยให้ข้อมูลให้ถูกต้อง
8.6 การออกบัตรกำนัลและการจัดส่ง
8.6.1 บัตรกำนัลจะออกจากแพลตฟอร์มของ MBKD ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ขาย ซึ่งรวมถึงการส่งมอบสินค้าและบริการตามบัตรกำนัลโดยผู้ขาย
8.6.2 MBKgo   จะดำเนินการจัดส่งบัตรกำนัล ผ่านช่องทาง SMS, email, line application, messenger application หรือโดยวิธีอื่น ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์หรือบัตรกำนัล และผู้ซื้อมีหน้าที่ในการตรวจสอบการได้รับบัตรกำนัลจากช่องทางต่าง ๆ ที่ระบุไว้ก่อนการซื้อ หากไม่ได้รับ บัตรกำนัลให้ติดต่อกลับมายัง MBKgo   
8.7 การแลกรับสิทธิ์และการใช้บัตรกำนัล
8.7.1 บัตรกำนัลสามารถใช้ได้เฉพาะกับผู้ขายตามที่ระบุในบัตรกำนัลซึ่งเป็นผู้ออกบัตรกำนัลเท่านั้น
8.7.2 บัตรกำนัลสามารถใช้ชำระค่าสินค้าแทนเงินสดหรือแลกใช้สิทธิ์หรือแลกรับสินค้าและหรือบริการจากผู้ขาย ตามรายละเอียด เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในบัตรกำนัล
8.7.3 บัตรกำนัลแต่ละใบสามารถใช้บริการจากผู้ขายได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และไม่สามารถใช้บัตรกำนัลร่วมกับPromotionอื่นได้
8.7.4 บัตรกำนัลแต่ละใบมีอายุการใช้งาน ตามที่ระบุไว้ในบัตรกำนัล
8.7.5 MBKD ไม่ได้รับประกันสินค้าหรือบริการของผู้ขายหรือผู้ออกบัตรกำนัล แต่หากท่านมีปัญหาในการใช้บัตรกำนัล ไม่ว่าเกิดจากผู้ขายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือพบว่ามีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติใดๆโปรดแจ้ง MBKD
8.7.6 MBKD ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อบัตรกำนัล  หรือเพิกถอนการใช้บัตรกำนัล ในกรณีดังต่อไปนี้

ก. กรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีการฉ้อโกงการใช้บัตรกำนัลหรือคูปอง

ข. การใช้บัตรกำนัลในทางที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงกรณีบัตรกำนัลฉบับเดียวกันถูกใช้โดยหลายบัญชีหรือการชำระเงินหลายครั้งโดยลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มลูกค้าเดียวกัน หรือ

ค. การใช้บัตรกำนัลโดยเจตนาที่ไม่สุจริต 

8.7.7 บัตรกำนัลไม่สามารถ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หรือแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าและบริการอื่นๆที่ไม่ได้ระบุอยู่ในเงื่อนไขได้
8.7.8 ท่านต้องแสดงบัตรกำนัลก่อนใช้สิทธิ์แลกรับสินค้าและบริการ ในบางร้านค้าผู้ใช้บริการต้องติดต่อเพื่อจองสิทธิ์การใช้บัตรกำนัล  ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ว่าในบางช่วงวันหรือบางเวลาอาจไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากมีผู้ใช้สิทธิในแต่ละวันเต็มจำนวนแล้ว
8.7.9   ผู้ซื้อมีหน้าที่เก็บรักษาบัตรกำนัล ระมัดระวังการพิมพ์หรือทำสำเนาบัตรกำนัล หรือส่งบัตรกำนัลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะหาก สูญหาย ถูกขโมย ถูกปลอมแปลง หรือถูกนำไปใช้โดยบุคคลอื่น ทาง MBKD และผู้ขายจะไม่รับผิดชอบ
8.8 คำรับรองของผู้ซื้อบัตรกำนัล
8.8.1 ผูู้ซื้อยอมรับว่าเมื่อกดยอมรับหรือกดซื้อบัตรกำนัลถือว่าลูกค้าหรือผู้ซื้อตกลงยอมรับเงื่อนไขข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์และเงื่อนไขข้อกำหนดการใช้บัตรกำนัลแล้วและผู้ซื้อตกลงและรับทราบดังนี้
8.8.2 ผู้ซื้อรับทราบว่า MBKD เป็นเพียงเจ้าของเว็บไซต์ ผู้ซื้อรับรู้ว่าความรับผิดชอบในการส่งมอบหรือให้บริการตามบัตรกำนัลเป็นของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียว

9. นโยบายการคืนบัตรกำนัล 

ลูกค้าสามารถยกเลิกการซื้อบัตรกำนัลได้โดยการคืนบัตรกำนัลภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับบัตรกำนัลโดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้

9.1 ลูกค้าต้องติดต่อมาที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท เอ็มบีเค ดิจิตอล จำกัด เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร  02 853 7575  อีเมลล์ support@MBKgo.com  หรือเว็บไซต์  MBKgo.com 
9.2 หากลูกค้าชำระค่าบัตรกำนัลด้วยบัตรเครดิตและขอคืนเงินก่อน 20.00 ของวันที่สั่งซื้อ  MBKD  จะคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายในวันเดียวกัน
9.3 หากลูกค้าชำระด้วยบัตรเครดิตหรือช่องทางอื่นๆ และขอคืนเงินภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับบัตรกำนัล  MBKD จะคืนเงินเข้าบัญชีลูกค้าภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญาของลูกค้า
9.4 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืน MBKD จะเป็นผู้รับผิดชอบ 

10. นโยบายการรับประกันการคืนเงินหลัง 7 วัน

การคืนบัตรกำนัลนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 9. หรือการขอคืนภายหลังจาก 7 วันนับได้รับบัตรกำนัลMBKD  จะรับคืนบัตรกำนัลในกรณีดังต่อไปนี้คือ  ก) ผู้ขายปฏิเสธการขายหรือไม่ส่งมอบหรือไม่ให้บริการตามบัตรกำนัล ข) ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้ในบัตรกำนัล

ค) ผู้ขายล้มละลาย หรือปิดกิจการ  ทั้งนี้ MBKD จะรับผิดชอบคืนเงินไม่เกินกว่าราคาที่ซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ย โดยลูกค้าต้องปฏิบัติดังนี้

10.1 ลูกค้าต้องส่งหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญาพร้อมหลักฐานการปฏิเสธการขายหรือให้บริการตามบัตรกำนัล หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในบัตรกำนัล หรือผู้ขายล้มละลายหรือปิดกิจการ  โดยส่งมาที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท เอ็มบีเค ดิจิตอล จำกัด เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร  02 853 7575   อีเมลล์ support@MBKgo.com หรือขอผ่านเว็ปไซด์  MBKgo.com

ลูกค้าสามารถขอแบบฟอร์มของการคืนบัตรกำนัล  ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท เอ็มบีเค ดิจิตอล จำกัด เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 หรือโทร  02 853 7575 อีเมล์ support@MBKgo.com หรือขอผ่านเว็ปไซด์  MBKgo.com  โดยลูกค้าต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งกลับมายัง MBKD พร้อมกับหลักฐานตามที่อยู่แจ้งข้างต้น

10.2 ภายใต้บังคับข้อ 10.5 หลังจาก MBKD ได้รับหนังสือแจ้งจากลูกค้าและพิจารณาหนังสือแสดงเจตนาและหลักฐานของลูกค้าแล้ว  และ MBKD เห็นว่ามีข้อเท็จจริงเป็นดังที่ลูกค้าอ้าง   MBKD  จะคืนเงินเข้าบัญชีลูกค้าภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญาของลูกค้าโดยค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืน MBKD จะเป็นผู้รับผิดชอบ
10.3 กรณีลูกค้าซื้อบัตรกำนัลมากกว่า 1 รายการในคำสั่งซื้อเดียวกัน การคืนบัตรกำนัล ดังกล่าว สามารถคืนแยกตามรายการที่ลูกค้าประสงค์ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการคืนเงินในแต่ละกรณี
10.4 ในกรณีลูกค้าใช้บริการตามบัตรกำนัลดังกล่าวแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดลูกค้าไม่สามารถขอคืนเงินได้
10.5 MBKD ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่คืนเงินในกรณีที่มีการทุจริตหรือมีการขอคืนเงินโดยเจตนาทุจริต

11. เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้คูปองส่วนลด

เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ใช้บังคับกับการใช้และการเรียกคืนคูปองส่งเสริมการขาย หรือ รหัสคูปองส่วนลด ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “คูปองส่วนลด” โดยคูปองส่วนลดดังกล่าวจะเสนอให้แก่ท่านโดยไม่มีค่าตอบแทน

11.1 คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะบนหน้าเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของ MBKgo   บนมือถือเท่านั้น
11.2 การใช้คูปองส่วนลด, คูปองส่วนลดจะสามารถใช้ได้ในขั้นตอนยืนยันการชำระเงินบนหน้าเว็บไซต์
11.3 คูปองส่วนลด สามารถใช้ได้ตามจำนวนครั้งที่ระบุดังรายละเอียดบนคูปอง
11.4 ท่านสามารถใช้คูปองส่วนลดได้ 1 ครั้ง ต่อวัน
11.5 MBKgo   ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หรือเพิกถอนการใช้รหัสคูปองส่วนลด ในกรณีที่คูปองส่วนลดได้ถูกใช้ในเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
ก. กรณีที่น่าสงสัย หรือฉ้อโกง การใช้คูปองส่วนลด 
ข. การใช้คูปองส่วนลดในทางที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงกรณีคูปองส่วนลด 1 รหัสได้ถูกใช้โดยหลายบัญชี MBKgo   หรือการชำระเงินหลายครั้งโดยลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มลูกค้าเดียวกัน และ/หรือ
ค. การใช้คูปองส่วนลดโดยเจตนาที่ไม่สุจริต (รวมถึงการเอาคูปองส่วนลดไปขาย หรือใช้คูปองส่วนลดกับคำสั่งซื้อโดยมีเจตนาที่จะเอาคูปองส่วนลดไปขาย)
11.6 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คูปองส่วนลดหรือPromotionการลดราคา ไม่สามารถใช้ร่วมกับPromotionหรือส่วนลดอื่นๆ เว้นแต่เป็นสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วของ MBKgo 
11.7 ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้กับรหัสคูปองส่วนลดพิเศษ เช่น ช่วงระยะเวลา, จำนวนเงินที่ลดราคา และสินค้าที่ร่วมรายการ และรหัสคูปองส่วนลดพิเศษเหล่านั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้และการเรียกคืนดังที่ระบุไว้ด้วย
11.8 คูปองส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
11.9 MBKgo   ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือยกเลิกPromotionต่างๆได้ ในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.10 คูปองส่วนลดสามารถมอบให้เป็นของขวัญแก่บุคคลอื่นได้    

12.การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

MBKD มีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง เช่น การลงราคาผิด ลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น

ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิกและ MBKD ได้รับชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว MBKD จะทำการคืนเงินให้ผู้สั่งซื้อเต็มจำนวน

13.การรับประกัน

 เว้นแต่ที่ระบุไว้ในข้อ 10.  MBKD ไม่รับประกัน ไม่รับรอง ไม่เป็นตัวแทน ในการนำเสนอเนื้อหา ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือคำรับประกันสินค้าหรืบริการใดๆ ที่ปรากฏไม่ว่าจะแจ้งไว้อย่างชัดเจนหรือบอกเป็นนัยในเว็บไซต์ MBKgo   รวมถึง MBKD ไม่รับประกัน ไม่รับรอง ไม่เป็นตัวแทน ในการนำเสนอเนื้อหา ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือคำรับประกันใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือผู้อยู่ในความดูแลของท่านที่มีการส่งผ่านระบบของ MBKD ด้วย

14.ข้อจำกัดความรับผิด

MBKD จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆจากการใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม   หรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา อาการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของท่าน บุคคลที่สามหรือผู้ที่อยู่ในความดูแลของท่าน รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการใช้งานในเว็บไซต์ MBKgo   ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม   หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือ การผิดพลาดที่มีการส่งต่อกัน หรือ การกระทำใดๆ อันเกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา หรือ เป็นเหตุให้ไม่ประสบผลสำเร็จ หรือ เกิดการหยุดชะงัก หรือ การสิ้นสุด

15.การชดเชยค่าเสียหาย

      ในกรณีที่ท่านมีการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการฉบับนี้หรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย   ท่านผู้ใช้งานต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

Enews