Logo
Close

02 853 7575

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ MBKgo

นโยบายความเป็นส่วนตัว

MBKgo ถือว่าความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ และ MBKgo จะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเฉพาะตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ MBKgo จึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น MBKgo จะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และ MBKgo จะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างท่านกับ MBKgo เท่านั้น

MBKgo จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม (Platform) (ตามความหมายที่ให้ไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน เว็บไซต์ mbkgo.com ) และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม สถานะของท่านจะไม่เป็นที่เปิดเผยและMBKgoจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ตลอดเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม เว้นแต่ท่านจะได้มีบัญชีบนแพลตฟอร์มและท่านได้เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน หากท่านมีความคิดเห็น คำแนะนำหรือคำติชม ท่านสามารถติดต่อ MBKgo โดยทางอีเมล์: [support@mbkgo.com]

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านสร้างบัญชีในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของ MBKgo หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม ถือว่าท่านยินยอมอย่างชัดแจ้งให้ MBKgo และบริษัท เอ็มบีเค ดิจิตอล จำกัด เจ้าของเว็บไซด์ ทำการรวบรวมจัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ MBKgo จะจัดเก็บข้อมูลจองท่านเพียงเท่าที่จำเป็นและตามที่กฎหมายและตามที่ท่านอนุญาตเท่านั้น ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ของท่าน เช่น ชื่อ สถานที่จัดส่งสินค้า อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ วันเดือนปีเกิด เพศ ท่านจะต้องส่งข้อมูลให้แก่ MBKgo หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของ MBKgo หรือส่งเข้าสู่แพลตฟอร์มเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ ท่านจะต้องอัพเดทข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้ MBKgo ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ (รายละเอียดตามที่จะได้กล่าวข้างล่าง) และ MBKgo สงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านให้มานั้นถูกต้อง MBKgo จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้ MBKgo ด้วยความสมัครใจเท่านั้น หากท่านเลือกจะไม่ส่งข้อมูลข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่ MBKgo หรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน MBKgo อาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ ท่านอาจจะต้องปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านได้ส่งมอบให้ MBKgoได้ ตลอดเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้

เมื่อท่านได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่ MBKgo ถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่ mbkgo แล้ว

เมื่อท่านสมัครใช้งาน MBKgo ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือเชื่อมต่อบัญชี MBKgo กับบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน หรือใช้โซเชียลมีเดียอื่น ๆ ของ MBKgo อาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมีเดียของท่านผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียรายนั้น ๆ ภายใต้นโยบายต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ MBKgo จะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MBKgo

เมื่อท่านเข้าสู่ระบบ(Log in) หรือเข้าใช้แพลตฟอร์มของ MBKgo, MBKgo อาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง หรือสถานที่ที่ท่าน และอาจรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลเพื่อการให้บริการที่ดีแก่ท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ MBKgo ได้รับจากท่าน MBKgo จะใช้หรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอกเฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ MBKgo ผู้ขายหรือผู้ให้บริการตาม Voucher ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังต่อไปนี้

1. เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการของท่านกับ MBKgo หรือการใช้แพลตฟอร์ม
2. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ (order) ของท่านที่ส่งผ่านทางแพลตฟอร์ม เช่น การแจ้งผู้ขาย แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินของท่านผ่านทางแพลตฟอร์มแก่ตัวแทนรับชำระเงินของ MBKgo เป็นต้น
3. เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวการจัดส่ง Voucher หรือ สินค้าหรือบริการตาม Voucher และเพื่อการบริการท่านในเรื่องอื่น ๆ
4. เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล
5. MBKgo จะใช้ข้อมูลที่ท่านได้มอบให้เพื่อจัดการบัญชีการใช้งานของท่านที่มีกับ MBKgo (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบและจัดการการทำธุรกรรมทางการเงินอันเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ท่านได้ทำขึ้นทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม เพื่อพัฒนาแผนผังการจัดหน้าและเนื้อหาของหน้าต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มและปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อจัดส่งข้อมูลที่ MBKgo คาดว่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านหรือที่ท่านได้ขอจาก MBKgo ให้แก่ท่าน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ MBKgo และของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เว้นแต่ท่านจะปฏิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
6. เมื่อท่านได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับ MBKgo หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม MBKgoใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและPromotionต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของ MBKgo หรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลาโดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ MBKgo อาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อส่งเอกสารข่าวสารจาก MBKgo หรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของ MBKgo
7. ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นหรือ MBKgo ถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวด้วยอำนาจตามกฎหมาย หรือจำเป็นหรือเพื่อป้องกัน เช่น ในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกายหรือวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใดของพนักงานงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

MBKgo อาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของ MBKgo สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ กับท่านให้สำเร็จ จัดการบัญชีการใช้บริการของท่านจัดการความสัมพันธ์อื่น ๆ กับท่าน การตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การร้องขออื่นๆ ที่ MBKgo เห็นว่าจำเป็น ในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าว MBKgo จะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของ MBKgo จะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนี้เท่านั้น

MBKgo ไม่ทำธุรกิจในการค้าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลภายนอกการคัดค้านและการเพิกถอนความยินยอม ท่านอาจส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับกิจการต่าง ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน แก่ MBKgo ได้ตลอดเวลา โดยติดต่อ MBKgo ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านท้ายนี้ โปรดทราบว่าหากท่านได้ส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับกิจการต่าง ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของคำคัดค้าน MBKgo อาจไม่อยู่ในสถานะที่จะจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาต่อท่านได้ MBKgo ขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาไว้โดยชัดแจ้งในกรณีซึ่ง MBKgo ไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านหรือตามปฏิบัติตามสัญญาต่อท่านได้อันเกิดจากคำคัดค้านดังกล่าว

การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่บัญชีการใช้บริการของท่านบนแพลตฟอร์มของ MBKgo หากท่านไม่มีบัญชีการใช้บริการกับ MBKgo ท่านอาจทำการอัพเดท ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้โดยการติดต่อ MBKgo ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างใต้นี้

MBKgo จะดำเนินการส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วแก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่ MBKgo ได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากข้อมูลส่วนตัวของท่านยังคงจำเป็นต่อกิจการที่กล่าวไว้ข้างบน การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากท่านต้องการที่จะเข้าดูข้อมูลส่วนตัวที่ MBKgo มีอยู่เกี่ยวกับท่าน หรือต้องการทราบเกี่ยวกับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย MBKgo ภายในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อ MBKgo ผ่านทางอีเมล์ด้านล่างนี้ MBKgo ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการที่สมเหตุสมผลในการเรียกดูบันทึกข้อมูลดังกล่าว

หากท่านมีบัญชีการใช้บริการกับ MBKgo ท่านอาจเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าของท่าน โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของท่านบนแพลตฟอร์ม ในนั้นท่านจะสามารถเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าที่สมบูรณ์แล้วหรือที่ยังคงค้างอยู่ หรือที่จะได้ส่งสินค้าให้ท่านในเวลาอันสั้น และสามารถจัดการข้อมูลที่อยู่การส่งสินค้า รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร หรือการส่งข่าวสารที่ท่านได้สมัครไว้ได้ ท่านตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต MBKgo ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าในทางที่ผิด เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

MBKgo รับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย MBKgo ป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป

MBKgo ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสชนิด 128 บิท เอสเอสแอล (Security Sockets Layer) ในการดำเนินการทางการเงิน เทคโนโลยีการเข้ารหัสชนิด 128 บิท เอสเอสแอล ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงและเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมด้วยรหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของท่าน กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่แบ่งปันรหัสผ่าน MBKgo แก่ผู้อื่น หากท่านแบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของท่านและผลที่ตามมาจากการกระดังกล่าวหากรหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือท่านมีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป หรือหากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้ถูกละเมิดโดย MBKgo กรุณาติดต่อ MBKgo ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ ท่านควรที่จะติดต่อ MBKgo และเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

MBKgo ขอเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และเสมือนไร้ความสามารถ

MBKgo ไม่ทำนิติกรรมกผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นคนที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ท่านอาจใช้เว็ปไซต์ของ MBKgo ได้โดยต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ดูแลเท่านั้น

โปรแกรมที่ใช้ใน MBKgo

MBKgo หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (cookies) เวป บีคอน (web beacons) หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้ MBKgo สามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์มเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม MBKgo เซิร์ฟเวอร์ (Servers) ของ MBKgo ทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเว็ปไซต์ของ MBKgo ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน ชนิดของบราวเซอร์ หน้าเว็ปไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม หน้าเว็ปไซต์ที่ท่านเข้าชมในแพลตฟอร์ม จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็ปไซต์ สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์ม เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้ MBKgo พัฒนาแพลตฟอร์ม การบริการและสินค้าที่ MBKgo จัดหาให้ดีขึ้นโปรแกรมคุกกี้ (cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข)ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็ปไซต์หรือเรียกดูข้อความโปรแกรมนี้ช่วยให้ MBKgo จดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้ MBKgo สามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น

โปรแกรมเวป บีคอน (web beacons) เป็นรูปภาพกราฟฟิคขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในการบริการหรือบนแพลตฟอร์ม โปรแกรมนี้ช่วยให้ MBKgo นับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เข้าชมหน้าเวปไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้ MBKgo ได้เข้าใจความต้องการและความสนใจของท่านมากขึ้น

การป้องกันข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส

ข้อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) นั้นไม่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์ม กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่ MBKgo จะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่ท่านต้องการ ท่านไม่ได้รับอนุญาตหรือยอมรับให้เพิ่มผู้ใช้รายอื่น (ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่เคยซื้อสินค้าจากท่าน) เข้าสู่รายชื่อผู้รับของท่าน (ไม่ว่าอีเมล์หรือจดหมาย) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง ท่านจะไม่ส่งข้อความใด ๆ ที่มี ข้อมูลขยะ สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางแพลตฟอร์ม หากท่านต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้ MBKgo ทราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ ที่ระบุด้านท้ายนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

MBKgo จะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ MBKgo ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในแพลตฟอร์ม

สิทธิของMBKgo ท่านรับทราบและตกลงว่า MBKgo มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หาก MBKgo มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อ MBKgo และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อ MBKgo ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

การติดต่อ MBKgo หากท่านต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (cookies) กรุณาติดต่อ MBKgo และเจ้าหน้าที่คุ้มครอง ได้ผ่านทางอีเมล์ support@mbkgo.com

Enews